Procedura Niebieskiej Karty

NIEBIESKA KARTA

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. W nowej procedurze NK zgodnie z art.9d, ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta – A” przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Policję, oświatę i służbę zdrowia.

Art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
„ilekroć w ustawie jest mowa o przemocy w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

• W rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Czemu powstały i czym się zajmują Zespoły Interdyscyplinarne?

Obowiązek utworzenia w każdej gminie w Polsce Zespołu Interdyscyplinarnego został podyktowany potrzebą budowania systemu współdziałających ze sobą, na równych prawach, różnych instytucji. Dzięki temu można podejmować skuteczniejsze działania związane z pomocą rodzinom uwikłanym w przemoc, bo to tym problemem zajmuje się Zepół Interdyscyplinarny. Prawne podstawy do działania Zespołu Interdyscyplinarnego to głównie: znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenie ws. procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Art. 9a.2. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Art. 9b.1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Art. 9a.10. Zespól interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • Policji,
  • oświaty,
  • organizacji pozarządowych,
  • ochrony zdrowia,
  • kuratorzy sądowi.

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W Gdyni Zespół Interdyscyplinarny liczy sobie 120 osób.