Procedura Niebieskiej Karty

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

 Czemu powstały i czym się zajmują Zespoły Interdyscyplinarne?
Obowiązek utworzenia w każdej gminie w Polsce Zespołu Interdyscyplinarnego został podyktowany potrzebą budowania systemu  współdziałających ze sobą, na równych prawach, różnych instytucji. Dzięki temu można podejmować skuteczniejsze działania związane z pomocą rodzinom uwikłanym w przemoc, bo to tym problemem zajmuje się ZI.

• W nowej procedurze NK obowiązek wszczynania procedury spoczywa na uprawnionych do tego przedstawicielach instytucji

• Art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
„ilekroć w ustawie jest mowa o przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

• W rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) osobą najbliższą  jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Przemoc – to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste tej drugiej osoby, powodując jej cierpienie i szkody.
• Nie każde zachowanie agresywne – jest przemocą, musiałby wystąpić wyraźny element przewagi jednej strony nad drugą.

Przemoc jest zjawiskiem niszczycielskim dla wszystkich jej uczestników, niezależnie od tego, po której stronie się znajdują.
Najwięcej szkód ponosi osoba, która doznaje przemocy, bowiem jest słabsza i nie potrafi się bronić.
Z czasem jednak i ta silniejsza, sprawująca „władzę”, a krzywdząca innych strona, wpada w tarapaty.

Przemoc bowiem jest sytuacją społeczną, w której nikt nie wygrywa i w efekcie ponosi jedynie szkody.

Luis AlarconArias
                                                                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                                                                    Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania
                                                                                                                                    Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

• Prawne podstawy do działania Zespołu Interdyscyplinarnego to głównie: znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenie ws. procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 

USTAWOWY SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
• Art.9a. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
• 2. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
– gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
– Policji;
– oświaty;
– ochrony zdrowia;
– organizacji pozarządowych,
– kuratorzy sądowi.
• 4. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Gdyni Zespół Interdyscyplinarny liczy sobie 120 osób